Hamelin EOS - Platforma B2B

Regulamin internetowej Platformy Hamelin EOS

§ 1.Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”), określa zasady i warunki korzystania z internetowej platformy dystrybucyjnej „Hamelin EOS”, działającej pod adresem www.hamelin-eos.pl  (dalej zwanej: „Platformą”).
 2. Właścicielem Platformy jest Hamelin Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114100, posiadająca numer NIP: 677-004-66-85, REGON: 008398404, nr rejestrowy BDO 000017765 (dalej zwany: „Sprzedawcą” lub „Hamelin”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. formularza kontaktowego na stronie Platformy dostępnego pod adresem: www.hamelin-eos.pl w zakładce „Kontakt”;
  2. wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres email: info.hamelinpl@hamelinbrands.com;
  3. połączenia telefonicznego – na numeru telefonu: (+48) 22 589 51 11 (opłata za połączenie wg taryfy operatora);
  4. tradycyjnej korespondencji pocztowej wysłanej na adres: Hamelin Polska Spółka z o.o., ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa.

W zakładce „Kontakt” na Platformie wskazane są również aktualne dane wraz z danymi kontaktowymi pracowników Biura Obsługi Klienta oraz Działu Handlowego Sprzedawcy, odpowiedzialnych za poszczególne regiony.

 1. Platforma przeznaczona jest dla klientów Sprzedawcy (dalej zwanych: „Kupującymi”) nabywających towary oferowane na Platformie przez Sprzedawcę (dalej zwane: „Towarami”) celem ich dalszej odsprzedaży. Kupującymi mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego (dalej zwany: „KC”). Platforma nie jest przeznaczona dla Kupujących, choćby byli oni przedsiębiorcami, nabywających Towary na własne potrzeby. Kupujący może upoważnić swoich pracowników lub współpracowników (dalej zwanych: „Osobami upoważnionymi”) do dokonywania w jego imieniu czynności za pośrednictwem Platformy.
 2. Platforma może również oferować Kupującym możliwość nabywania Towarów od partnerów handlowych Hamelin, o ile Kupujący jest odwiedzany przez przedstawiciela handlowego Hamelin. O ile Kupujący nabywa Towary nie od Sprzedawcy, lecz od partnera handlowego Hamelin, umowa sprzedaży Towarów zawierana jest pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin, a Hamelin działa wówczas za pomocą Platformy jako agent partnera handlowego Hamelin i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy sprzedaży wobec żadnej z jej stron.
 3. Informacje o Towarach przedstawione na Platformie, w szczególności ich opisy, wizerunki oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 KC. Osoby niebędące Kupującymi (dalej zwane „Użytkownikami”) mogą również korzystać z Platformy, przy czym wówczas korzystanie z niej ograniczone jest tylko do możliwości zapoznania się z Towarami Sprzedawcy prezentowanymi na Platformie.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Platformy oraz Polityką Prywatności, określającą zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.

 

§ 2.Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z Platformy przez Użytkowników lub Kupujących lub Osoby upoważnione jest możliwe, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. Użytkownik lub Kupujący lub Osoba upoważniona ma połączenie z siecią Internet,
  2. Użytkownik lub Kupujący lub Osoba upoważniona posiada urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. Użytkownik lub Kupujący lub Osoba upoważniona na posiadanym urządzeniu korzysta z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. Kupujący może kupować Towary od Sprzedawcy za pośrednictwem Platformy oraz składać na Platformie zamówienia na Towary celem ich nabycia od partnerów handlowych Hamelin tylko wówczas, jeżeli posiada aktywne konto na Platformie (dalej zwane: „Kontem Głównym”), którego zasady zakładania opisane są w § 4 Regulaminu. Z Kontem Głównym mogą być powiązane subkonta (dalej zwane: „Subkontami”), które są zarządzane przez Kupującego na zasadach opisanych w § 4 Regulaminu.

§ 3.Zasady korzystania z Platformy

 1. Użytkownik, Kupujący i Osoba upoważniona jest obowiązana korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Głównego wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym Kontem Głównym Subkontami i tym samym uniemożliwienia Kupującemu i Osobie upoważnionej dalszego korzystania z Platformy w celu kupowania Towarów, w przypadku naruszenia przez Kupującego lub Osobę upoważnioną obowiązujących przepisów prawa, podania nieprawdziwych informacji lub danych, podejmowania czynności sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, próby ingerencji w kod Platformy, zakłócenia funkcjonowania Platformy lub umieszczenia na niej treści sprzecznych z prawem, wulgarnych lub naruszających prawa Sprzedawcy lub osób trzecich lub podjęcia innych bezprawnych działań w związku z funkcjonowaniem lub organizacją Platformy lub przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Sprzedawca może również, wg swojego wyboru, usunąć jedno lub więcej Subkont, pozostawiając aktywne Konto Główne.

§ 4.Utworzenie Konta Głównego i Subkont

 1. Nabywanie Towarów oferowanych za pośrednictwem Platformy wymaga utworzenia Konta Głównego.
 2. W celu utworzenia Konta Głównego Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wpisać w wyszukiwarce adres Platformy;
  2. po wejściu na Platformę wejść w zakładkę https://hamelin-eos.pl /register;
  3. wpisać dane wymagane przez Sprzedawcę, uwidocznione w zakładce https:// hamelin-eos.pl/register;
  4. po wpisaniu wszystkich wymaganych przez Sprzedawcę danych kliknąć w miejsce oznaczone „rozpocznij proces rejestracji”.
 3. Po rozpoczęciu procesu rejestracji zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany podczas procesu potwierdzenie rejestracji na Platformie. Dane podane przez Kupującego, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, są weryfikowane przez Sprzedawcę, który może odmówić utworzenia Konta Głównego w szczególności w przypadku, gdy:
  1. podane w czasie zakładania Konta Głównego dane są niekompletne, nieprawdziwe lub Kupujący nie był uprawniony do ich podania;
  2. Kupujący z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej będący zarejestrowanym płatnikiem VAT, nie posiada statusu czynnego płatnika podatku od towarów i usług;
  3. Kupujący nie zawarł ze Sprzedawcą lub partnerem handlowym Hamelin umowy handlowej lub nie uzgodnił minimalnych, wskazanych przez Hamelin warunków, dotyczących np. logistyki lub dostaw.
 4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności lub prawdziwości podanych danych, Sprzedawca może uzależnić utworzenie Konta Głównego od przedstawienia przez Kupującego dokumentów je potwierdzających.
 5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o zakończeniu tworzenia Konta Głównego drogą elektroniczną, podając hasło umożliwiające zalogowanie się do Platformy i – tym samym – Konta Głównego. Do momentu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Konto Główne nie jest aktywne. Wraz z zakończeniem tworzenia Konta Głównego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta na podstawie Regulaminu, a Sprzedawca rozpoczyna jej świadczenie.
 6. Po pierwszym zalogowaniu się do Platformy Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu oraz innych zasad ustalonych przez Sprzedawcę, a których przestrzeganie jest konieczne w celu prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z Platformy (np. polityka prywatności).
 7. Świadczenie usług prowadzenia Konta Głównego przez Sprzedawcę umożliwia Kupującemu zapoznanie się z Towarami i warunkami ich sprzedaży i kupowanie Towarów od Sprzedawcy lub partnera handlowego Hamelin. Sprzedawca może również oferować inne usługi podnoszące atrakcyjność Platformy.
 8. Kupujący może w każdym momencie rozwiązać umowę świadczenia usługi Konta Głównego i wysłać do Sprzedawcy prośbę o usunięcie Konta Głównego. Konto Główne zostanie usunięte wraz ze wszytkami powiązanymi z nim Subkontami pod warunkiem wykonania wszystkich zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy lub partnera handlowego Hamelin wynikających z zawartych za pośrednictwem Platformy i niewykonanych jeszcze umów sprzedaży.
 9. Wraz z usunięciem Konta Głównego i Subkont, niezależnie od przyczyny usunięcia, Sprzedawca kończy wykonywanie usługi ich prowadzenia.
 10. Po założeniu Konta Głównego i jego pozytywnej weryfikacji przez Sprzedawcę, Kupujący otrzymuje dostęp do Konta Głównego wraz z jego funkcjonalnościami, w tym z możliwością tworzenia i usuwania dowolnej ilości Subkont.Subkonto to sekcja (zbiór informacji) przyporządkowana do danego Konta Głównego, dotycząca Osoby upoważnionej przez danego Kupującego do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz określonych czynności na Platformie. Subkonto daje Osobie upoważnionej przez Kupującego dostęp do Treści oraz dostęp do przypisanych mu funkcjonalności Platformy.
 11. W celu utworzenia Subkonta dla danej Osoby upoważnionej Kupujący posiadający aktywne Konto Główne powinien wykonać następujące czynności:
  1. zalogować się na Platformę za pomocą Konta Głównego;
  2. w opcjach Konta Głównego wyszukać zakładkę https://hamelin-eos.pl /profile/accounts;
  3. w zakładce  https://hamelin-eos.pl/profile/accounts wybrać opcję „Subkonta pracowników”;
  4. dodać Subkonto;
  5. uzupełnić dane Osoby upoważnionej oraz wybrać jej rolę z dostępnych na Platformie; wybór roli wiązać się będzie z przypisaniem Osobie upoważnionej określonych uprawnień związanych z rolą.
 12. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Osób upoważnionych, jak za działania lub zaniechania własne. Wszystkie transakcje zawierane przy użyciu Subkonta obciążają Kupującego.
 13. Jedna Osoba upoważniona może mieć dostęp tylko do jednego Subkonta.
 14. W zakresie nieuregulowanym do Subkonta znajdują postanowienia dotyczące Konta Głównego.

§ 5.Baza Towarów, newsletter

 1. Platforma zawiera bazę Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub partnera handlowego Hamelin. Kupujący, Osoba upoważniona oraz Użytkownik może je przeglądać, wyszukiwać, sortować lub filtrować za pomocą funkcjonalności wbudowanych w interfejs Platformy.
 2. Baza Towarów zawiera niezbędne informacje o indywidualnych cechach Towarów lub warunkach ich nabycia, w tym na przykład: karty Towarów, ich opisy, określenie kategorii, nazwy kolekcji, dostępnej kolorystyce, wymiarach lub formacie, minimum logistycznym i cenie. Sprzedawca może dodawać inne informacje na temat Towaru lub warunki, które mogą być istotne lub będą musiały zostać spełnione przy dokonywaniu zamówień przez Kupującego (np. opis jednostek logistycznych).
 3. Baza Towarów zawiera także zdjęcia Towarów, umożliwiające ich powiększenie (przybliżenie) ułatwiające lepszą identyfikację cech.
 4. Sprzedawca będzie również oferował na Platformie w odniesieniu do niektórych Towarów możliwość generowania i zapisywania na urządzeniu Kupującego lub Użytkownika: plików pdf przedstawiających pojedynczy Towar, paczek zdjęć Towarów umożliwiających ich oglądanie lub wydruk przez Kupującego, dodawanie Towarów do schowka oraz dodawanie Towarów do porównania.
 5. O ile Sprzedawca będzie oferował na Platformie usługę otrzymywania newslettera, informacje na temat możliwości jego otrzymywania, w tym odbiorców, którzy będą mogli go otrzymywać, wymaganych od nich danych i zgód pojawią się na Platformie. Sprzedawca nie gwarantuje częstotliwości przesyłania newslettera ani czasu, w jakim usługę tę będzie oferował.

§ 6.Nabywanie Towarów

 1. W celu nabycia Towaru, Kupujący lub Osoba upoważniona powinni wykonać następujące czynności:
  1. wejść na Platformę;
  2. zalogować się na swoje Konto lub Subkonto;
  3. wybrać Towary i dodać je do koszyka, stosując się do informacji lub warunków przedstawionych na Platformie;
  4. wybrać dostawcę Towarów (Sprzedawcę lub partnera handlowego Hamelin);
  5. kliknąć przycisk „zamów”, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w imieniu Kupującego na Towary znajdujące się w koszyku.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. O ile Kupujący nie zamówi Towarów o minimalnej wartości wskazanej na Platformie, Sprzedawca lub Partner Handlowy mogą obciążyć Kupującego kosztami dostawy.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży między partnerem handlowym Hamelin a Kupującym dochodzi poza Platformą. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez partnera handlowego Hamelin udostępnione Kupującemu za pośrednictwem Platformy zawierać będzie jedynie informację o dostępności zamówionych Towarów u partnera handlowego Hamelin i nie będzie zawierać informacji o cenach Towarów. Ceny Towarów i inne warunki umowy sprzedaży i dostawy Towarów ustalane są pomiędzy partnerem handlowym Hamelin a Kupującym, a Hamelin nie ma o nich wiedzy.
 4. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 5. Hamelin może oferować na Platformie dodatkowe warunki nabywania Towarów, na przykład w związku z przetargami na dostawy Towarów, do których przystępuje Kupujący. Hamelin może wówczas – na podstawie informacji przekazanych przez Kupującego, których zakres wskazuje Hamelin - zaproponować inną cenę Towaru, niż regularna lub proponowana Kupującemu z uwzględnieniem obowiązujących rabatów (dalej zwana „Ceną Przetargową”). Hamelin proponując Cenę Przetargową Towaru wskaże, jak długo obowiązuje oferta sprzedaży Towarów po Cenie Przetargowej. Kupujący ma prawo nabywać po Cenie Przetargowej wyłącznie Towary przeznaczone do wykonania zobowiązań wynikających z przetargu. Towary zamawiane po Cenie Przetargowej muszą być przedmiotem odrębnego zamówienia, niż Towary nabywane po innej cenie (regularnej, z rabatami, opustami itp.).     

§ 7. Realizowanie zamówień

 1. Sprzedawca wykonuje potwierdzone zamówienie na zasadach obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, a wynikających z obowiązującej pomiędzy nimi umowy handlowej oraz warunków handlowych.
 2. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin jest wykonywana na zasadach wynikających z obowiązującej pomiędzy nimi umowy handlowej, warunków handlowych lub innych uzgodnień, o których Hamelin nie ma wiedzy i na które nie ma wpływu. Hamelin nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy sprzedaży przez partnera handlowego Hamelin, w tym w szczególności terminowość dostaw, ich kompletność, stan Towarów ich liczbę, czy zgodność dostawy z zamówieniem.

§ 8.Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów do Kupującego następuje zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowie handlowej obowiązującej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – o ile Towar został kupiony u Sprzedawcy lub zgodnie z zasadami uzgodnionymi pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin – o ile Towar został kupiony u partnera handlowego Hamelin.
 2. O ile nic innego nie wynika z umowy obowiązującej pomiędzy – odpowiednio – Sprzedawcą i Kupującym albo Sprzedawcą i partnerem handlowym Hamelin, momentem wydania Towaru jest chwila przekazania Towaru Kupującemu lub osobie przez niego wyznaczonej. Z tą chwilą przechodzi na Kupującego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 3. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan i ilość Towaru przy odbiorze.
 4. O ile nic innego nie wynika z umowy obowiązującej pomiędzy – odpowiednio – Sprzedawcą i Kupującym albo Sprzedawcą i partnerem handlowym Hamelin, dostawa Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub partnera handlowego Hamelin prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów podawane są na Platformie w złotych polskich w wartości netto (tj. bez podatków od towarów i usług) oraz w wartości brutto (tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług).
 2. Ceny Towarów po zalogowaniu się na Konto przez Kupującego lub po zalogowaniu się przez Osobę upoważnioną na jej Subkonto uwzględniają już przysługujące Kupującemu opusty, rabaty itp., obowiązujące zgodnie z umową handlową zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Analogiczne zasady obowiązują w stosunku do Ceny Przetargowej.
 3. Sprzedawca nie zna i nie podaje cen, po jakich Kupujący może nabyć Towary za pośrednictwem Platformy u partnera handlowego Hamelin. Sprzedawca nie zna i nie podaje warunków handlowych (np. opustów, rabatów, bonusów itp.) wynikających z umowy handlowej pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin. Hamelin może podać cenę Towaru bez jakichkolwiek opustów lub bonusów, z uwzględnieniem jedynie rabatu promocyjnego. Ostateczna cena, po jakiej Kupujący nabywa Towary za pośrednictwem Platformy u partnera handlowego podlega uzgodnieniom pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin.
 4. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny Towaru i kosztu jego dostawy (w zależności od wybranej przez Kupującego formy dostawy i uzgodnień lub umów obowiązujących pomiędzy nim i Sprzedawcą albo nim i partnerem handlowym Hamelin).
 5. Sprzedawca może również na Platformie oferować wszystkim lub niektórym Kupującym nabywanie Towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, pozostających bez związku z przetargami, w których bierze udział Kupujący. Warunki promocji są każdorazowo określone w zakładce „Promocje”.

§ 10.Sposób płatności, rękojmia

 1. Za Towary nabyte za pośrednictwem Platformy Kupujący płaci przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT sprzedaży.
 2. Sprzedawca wyłącza uprawnienia z rękojmi za wady Towaru, chyba że co innego wynika z umowy handlowej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 3. Zasady dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi wobec partnera handlowego Hamelin wynikają z umowy pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin i Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

§ 11.Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Platformy

 1. Kupujący ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Platformy.
 2. Zgłoszenie powinna zawierać:
  1. nazwę (firmę) Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości wraz z możliwie szczegółowym opisem sytuacji, w której nieprawidłowość została zidentyfikowana.
 3. Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info.hamelinpl@hamelinbrands.com
 4. Sprzedawca dołoży starań, by odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 30 dni oraz tak szybko, jak to możliwe, usunąć nieprawidłowości.

§ 12.Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Platforma stanowi własność Sprzedawcy, który jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez wyraźnego zezwolenia, w tym w sposób inny, niż dozwolony mocą niniejszego Regulaminu, jest zabronione.
 3. Sprzedający udostępnia na Platformie zdjęcia Towarów, które Kupujący i Użytkownicy mogą pobierać z Platformy, a następnie korzystać z nich w celach poglądowych, związanych z zamawianiem i dalszą dystrybucją Towarów, w tym oferowaniem ich do sprzedaży (reklama i marketing).
 4. Kupujący lub Użytkownik pobierając zdjęcie z Platformy zawiera ze Sprzedawcą umowę o niewyłączne korzystanie ze zdjęcia (licencję niewyłączną) poprzez: zapisanie go w pamięci komputera lub innego urządzenia podobnego (np. mobilnego), umieszczenie go na własnej stronie www, a tym samym umożliwienie osobom trzecim zapoznania się z nim w miejscu i czasie przez te osoby wybranym, kopiowanie dowolną techniką i publiczne wystawienie. Na podstawie licencji Użytkownik lub Kupujący ma prawo korzystać z pobranego zdjęcia także w celach komercyjnych.
 5. Udzielenie licencji, o której mowa w Regulaminie nie jest ograniczone w czasie.
 6. Udzielenie licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w § 12 ust. 4 Regulaminu jest nieodpłatne.
 7. Licencja udzielana jest na terytorium całego świata.

§ 13.Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę wskazane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Platformy pod adresem: www.hamelinbrands.com

§ 14.Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub Osoby upoważnione wskutek posłużenia się przez osoby trzecie danymi potrzebnymi do uzyskania dostępu do Konta Głównego lub Subkonta. Kupujący oraz Osoba upoważniona zobowiązana jest chronić dane umożliwiające zalogowanie się na  Konto lub Subkonto przed dostępem do nich nieupoważnionych osób trzecich.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także szkodę powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Sprzedawcy zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jej funkcjonowaniu, przerwach konserwacyjnych i technicznych.

§ 15.Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do stosunku prawnego pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym – postanowienia obowiązującej pomiędzy nimi umowy handlowej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną poinformowani poprzez opublikowaniem jego zmienionej wersji na Platformie, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Kupujący są obowiązani poinformować o takiej zmianie Osoby upoważnione.
 3. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w tej dacie.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1.03.2021 r.

 

FiltrySchowekMenu4Koszyk
Do góry