Hamelin EOS - Platforma B2B

Polityka prywatności i zasady dotyczące cookies

I. INFORMACJE OGÓLNE

I.1.       Hamelin Polska Sp. z o.o. bardzo poważnie podchodzi do kwestii prywatności i dokłada wszelkich starań, aby ją chronić. W niniejszej Polityce Prywatności i Zasadach Dotyczących Cookies wyjaśniamy kim jesteśmy, jakie informacje o Państwie gromadzimy, oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Niniejszy dokument opisuje sposoby przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób fizycznych, których dane pozyskaliśmy w związku z korzystaniem przez te osoby z prowadzonej przez Hamelin Polska Sp. z o.o. internetowej Platformy Hamelin EOS dostępnej pod adresem: www.Hamelin-eos.pl, jak również określa Zasady Dotyczące Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Zasady Dotyczące Cookies powiązane są z „Regulaminem internetowej Platformy Hamelin EOS” również dostępnym na stronie www.Hamelin-eos.pl (dalej: „Regulamin”).

II. DEFINICJE

II.1.      W przypadku, gdy w niniejszym dokumencie używane będą następujące pojęcia pisane wielką literą, będą miały one znaczenie przypisane im poniżej, chyba z danego postanowienia będzie wynikało, co innego:

II.2.      Administrator – Hamelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114100, posiadająca numer NIP: 677-004-66-85, REGON: 008398404, kapitał zakładowy: 43 922 500,00 PLN (dalej również: „Hamelin”); adres e-mail: info.hamelinpl@hamelinbrands.com;

II.3.      Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym IP urządzenia, wersja przeglądarki z jakiej Korzystający korzystał, system operacyjny oraz typ/nazwa urządzenia Korzystającego lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

II.4.      Polityka Prywatności – niniejszy dokument dotyczący prywatności;

II.5.      Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

I.6.      Platforma - serwis internetowy przeznaczony dla Korzystających będących podmiotami handlowymi, prowadzony przez Administratora pod adresem www.hamelin-eos.pl,dostępny na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych;

II.7.      Korzystający – osoba fizyczna odwiedzająca Platformę i korzystająca z usług oraz funkcjonalności Platformy opisanych w Regulaminie lub w Polityce prywatności, której Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora. Korzystającym może być (i) Kupujący lub (ii) Użytkownik (w rozumieniu Regulaminu), o ile są to osoby fizyczne lub (iii) osoby upoważnione przez Kupującego, w tym niebędącego osobą fizyczną (pracownicy/współpracownicy Kupującego, którzy uzyskali od Kupującego stosowną autoryzację w zakresie dostępu oraz korzystania z Subkonta);

II.8.      Konto – Konto Główne lub Subkonto;

II. 9.     Konto Główne - sekcja (zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym HAMELIN) dotycząca danego Kupującego, dostępna na Platformie, w której zarejestrowani Kupujący będą mogli uzyskać Treści oraz dostęp do funkcjonalności Platformy na zasadach opisanych w Regulaminie;

II.10.    Subkonto - sekcja (zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Hamelin) przyporządkowana do danego Konta i dotycząca osoby upoważnionej przez danego Kupującego dostępna na Platformie, w której zarejestrowane osoby upoważnione przez Kupującego będą mogły uzyskać Treści oraz dostęp do funkcjonalności Platformy na zasadach opisanych w Regulaminie;

II.11.    Login - adres poczty elektronicznej Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej użyty podczas procesu rejestracji na Platformie i używany podczas każdorazowego korzystania z Konta (odpowiednio z Konta Głównego lub Subkonta);

II.12.     Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta (odpowiednio do Konta Głównego lub Subkonta), który jest określany przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną podczas tworzenia Konta (rejestracji na Platformie Konta Głównego lub Subkonta) lub w trakcie korzystania z Konta;

II.13.    Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane na Platformie, w szczególności stanowiące element Konta.

II.14.    Towary - produkty oferowane do sprzedaży na Platformie lub za jej pośrednictwem;

II.15.     Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Hamelin a Kupującym lub Użytkownikiem, określająca zasady świadczenia i korzystania z tych usług, Treści, funkcjonalności oferowanych przez Hamelin, w tym aktywacji i korzystania z Konta. Utrwaleniem treści Umowy o Świadczenie Usług jest w szczególności Regulamin, który określa prawa i obowiązki Kupującego lub Użytkownika w tym zakresie.

II.16.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Kupującym a Hamelin lub pomiędzy Kupującym a partnerem handlowym Hamelin na zasadach opisanych w Regulaminie.

II.17.    W pozostałym zakresie, o ile nic innego nie wynika z niniejszej Polityki Prywatności, obowiązują definicje zawarte w Regulaminie.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

III.1.     Dane osobowe Korzystających przetwarzane są przez Administratora na różnych podstawach i w różnych celach, w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Platformy Korzystający korzysta. Poniżej znajduje się opis tych celów i podstaw prawnych przetwarzania danych.

Aktywności Korzystającego w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (programie komputerowym, w którym zapisuje się informacje o zdarzeniach i działaniach systemu informatycznego, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną) i przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, w celach: technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemu informatycznego, analitycznych czy statystycznych.

III.2.     Hamelin zbiera i przetwarza Dane osobowe Korzystających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem. Administrator w szczególności: (i) zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, (ii) przekazuje Korzystającym w odpowiednim czasie informacje na temat przetwarzania ich Danych osobowych, w tym poprzez odesłanie do niniejszej Polityki Prywatności (chyba, że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany) oraz (iii) przetwarza Dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do określonego celu i przez niezbędny okres.

III.3.     Hamelin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Hamelin można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: data.protection@hamelinbrands.com. Korzystający mogę się również kontaktować z Administratorem pisemnie pod adresem wskazanym w pkt II.2. powyżej.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

IV.1.     Dane osobowe Korzystających przetwarzane są przez Administratora na różnych podstawach i w różnych celach, w zależności od tego z jakich funkcjonalności Platformy korzysta Korzystający.

IV.2.     W dalszej części niniejszej Polityki Prywatności opisane zostały cele i podstawy przetwarzania Danych osobowych Korzystających:

IV.3.     Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, czyli osób, które nie posiadają Konta na Platformie:

IV.3.a.  Dane osobowe, które są przetwarzane to w szczególności adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

IV.3.b.  Dane osobowe są przetwarzane: (i)w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie udostępniania Użytkownikom Treści gromadzonych na Platformie, czy też udostępniania formularzy kontaktowych (dalsze informacje w tym zakresie znajdują się w pkt IV.6 poniżej), oraz (ii)w celach analitycznych i statystycznych.

IV.3.c.  Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku pkt (i) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; w przypadku pkt (ii) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług za pośrednictwem Platformy.

IV.3.d.  Podanie Danych osobowych przez Użytkownika nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Hamelin a Użytkownikiem.

IV.4.     Przetwarzanie Danych osobowych Kupujących, którzy posiadają Konto Główne na Platformie:

IV.4.a. Dane osobowe, które są przetwarzane to wszystkie dane, które są niezbędne do rejestracji i dalszej obsługi Konta Głównego na Platformie, czyli: imię i nazwisko (w tym w zakresie, gdy są one elementem oznaczenia firmy Kupującego), adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, NIP i Regon. Kupujący może podać również dodatkowe dane, które nie są obowiązkowe. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Kupujący będzie umieszczał na Platformie, w szczególności w celu tworzenia Subkont, jakiekolwiek dane osobowe innych osób – swoich upoważnionych pracowników/współpracowników (np. ich imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko), może to zrobić jedynie pod warunkiem, że nie będzie to naruszało obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie dóbr osobistych oraz dotyczących ochrony danych osobowych.

IV.4.b.  Dane osobowe są przetwarzane:(i) w celu wykonania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie prowadzenia i obsługi Konta Głównego, w tym prowadzenia i obsługi Subkont powiązanych z tym Kontem Głównym, oraz (ii) w celach analitycznych i statystycznych.

IV.4.c.  Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku pkt (i) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dostarczaniu zindywidualizowanych usług w oparciu o dane podawane przez Kupującego;w przypadku pkt (ii) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących, w tym w zakresie korzystania z Konta Głównego i Subkonta, a także ich preferencji - w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług za pośrednictwem Platformy.

IV.4.d.  Podanie Danych osobowych przez Kupującego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale w zakresie danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia założenie Konta Głównego lub Subkonta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

IV.5.Przetwarzanie Danych osobowych Kupującego w związku z zawarciem przez Kupującego Umowy sprzedaży za pośrednictwem Konta na Platformie:

IV.5.a.  Dane osobowe, które są przetwarzane, to wszystkie dane, które są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży i co do zasady są to Dane osobowe tożsame z przetwarzanymi na potrzeby prowadzenia Konta, a poza nimi takie dane jak: numerNIP, numer rachunku bankowego, a na dalszym etapie - informacje dotyczące płatności czy wynikające z innej korespondencji. Kupujący może podać również dodatkowe dane, które nie są obowiązkowe. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Złożenie zamówienia przez Kupującego w ramach usługi opisanej w § 1 ust. 5 Regulaminu powoduje, że dane osobowe Kupującego, niezbędne do realizacji zamówienia, będą udostępnione partnerowi handlowemu Hamelin, w celu wykonania Umowy sprzedaży.

IV.5.b.  Dane osobowe są przetwarzane: (i) w celu wykonania Umowy sprzedaży lub pośrednictwa w jej zawarciu, oraz (ii) w celach analitycznych i statystycznych.

IV.4.c.  Dane osobowe są przetwarzane: w przypadku pkt (i) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na dostarczaniu zindywidualizowanych usług w oparciu o dane podawane przez Kupującego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w zakresie wypełniania przez Administratora jego zobowiązań publicznoprawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości); w przypadku pkt (ii) powyżej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących, w tym w zakresie korzystania z Konta Głównego i Subkonta, a także ich preferencji - w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług za pośrednictwem Platformy.

IV.5.d.  Podanie Danych osobowych przez Kupującego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale jest warunkiem zawarcia umowy – brak podania Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży.Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

IV.6.     Przetwarzanie Danych osobowych Korzystającego, gdyKorzystający kontaktuje się z Hamelin za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na Platformie:

IV.6.a.  Dane osobowe są dostarczane przez Korzystającego poprzez wypełnienie formularza i informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane przez Korzystającego, przy czym Hamelin wymaga podania jedynie Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Korzystającym i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie; Korzystający może jednak podać inne dane w celu ułatwienia z nim kontaktu lub odpowiedzi na pytanie.

IV.6.b.  Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji nadawcy, dalszej komunikacji i rozwiązania sprawy, w której Korzystający kontaktuje się z HAMELIN za pośrednictwem formularza.

IV.6.c.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (dane obowiązkowe) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (dane dobrowolne) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu komunikacji i korespondencji w związku z jego działalnością gospodarczą.

IV.6.d.  Podanie Danych osobowych przez Korzystającego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale w zakresie danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; brak podania Danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwia kontakt z Hamelin lub odpowiedź Hamelin w sprawie skierowanej przez Korzystającego.Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

IV.7.     Przetwarzanie Danych osobowych Kupujących lub Korzystających - osób upoważnionych przez Kupującego (pracowników/współpracowników Kupującego, którzy uzyskali od Kupującego stosowną autoryzację w zakresie dostępu oraz korzystania z Subkonta) w celach marketingowych (marketing bezpośredni):

IV.7.a.   Dane osobowe są dostarczane przez Kupującego lub Korzystających przez niego uprawnionych, poprzez wypełnienie formularza dotyczącego zgody na komunikację marketingową w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

IV.7.b.  Dane osobowe Kupującego lub Korzystającego przez niego upoważnionego, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub SMS, są przetwarzane w celu wysłania takich informacji.

IV.7.c.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Kupującego zgody na marketing bezpośredni.

IV.7.d.  Podanie Danych osobowych przez Kupującego lub Korzystającego przez niego upoważnionego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a brak podania Danych osobowych powoduje brak możliwości przekazywania Kupującemu lub Korzystającemu przez niego upoważnionemu komunikacji marketingowej.

IV.8.     Przetwarzanie Danych osobowych Korzystającego - osoby upoważnionej przez Kupującego (pracownika/współpracownika Kupującego, który uzyskał od Kupującego stosowną autoryzację w zakresie dostępu oraz korzystania z Subkonta), które to Dane osobowe zostały przekazane przez Kupującego lub w dalszym procesie korzystania z Subkonta - przez samego w/w Korzystającego:

IV.8.a.   Dane Korzystającego są uzyskiwane przez Hamelin pośrednio, poprzez ich przekazanie przez Kupującego; Korzystającymi są osoby wskazane przez Kupującego, jako osoby uprawnione do dostępu do powiązanych z Kontem Głównym Subkont. Dane te typowo obejmują informacje na temat imienia i nazwiska, służbowego adresu e-mail oraz numeru telefonu, zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji. W procesie korzystania z Subkonta Korzystający może podawać również inne Dane osobowe.

IV.8.b. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy łączącej HAMELIN i Kupującego.

IV.8.c. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na wykorzystywaniu Danych osobowych Korzystającego w celu bieżących kontaktów związanych z operacyjnym zaangażowaniem Korzystającego i upoważnieniem do reprezentowania przez Korzystającego Kupującego w relacjach umownych pomiędzy tym podmiotem a Hamelin.

IV.8.d.  Podanie Danych osobowych przez Kupującego lub Korzystającego upoważnionego przez Kupującego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ale w zakresie danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem wykonywania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie prowadzenia powiązanych z Kontem Subkont; brak podania Danych osobowych uniemożliwia utworzenie i prowadzenie Subkonta dla danego Korzystającego oraz dalszej reprezentacji Kupującego przez Korzystającego w Umowach sprzedaży zawieranych na Platformie lub za jej pośrednictwem. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

IV.9.     Przetwarzanie danych osobowych Korzystających odwiedzających publiczne profile Hamelin w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). 

IV.9.a. Dane osobowe są dostarczane bezpośrednio przez Korzystającego, który odwiedza publiczne profile Hamelin w mediach społecznościowych i typowo informacje te obejmują różnego rodzaju komentarze czy identyfikator internetowy, taki jak adres IP.

IV.9.b.  Dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym, analitycznym, wspierania prowadzenia danego profilu przez Administratora, ale również umożliwienia Korzystającym aktywnego korzystania z takiego profilu. 

IV.9.c.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na wspieraniu działalności gospodarczej HAMELIN, w tym w zakresie promocji Towarów.

IV.9.d.  Podanie Danych osobowych przez Korzystającego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności odstępnych na profilach Hamelin w mediach społecznościowych.

IV.9.e. Korzystający mogą uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania Danych osobowych na profilach Administratora w poszczególnych mediach społecznościowych. Informacje zawarte w niniejszym pkt IV.9. nie dotyczą przetwarzania Danych osobowych przez administratorów w/w serwisów (mediów społecznościowych); dane na ten temat Korzystający może znaleźć w dokumentach dotyczących prywatności udostępnianych przez te podmioty w tych serwisach.

IV.10.   Przetwarzanie danych Korzystającego, który kontaktuje się z HAMELIN za pośrednictwem e-maila lub poczty tradycyjnej lub telefonicznie, poza łączącą Korzystającego umową z HAMELIN lub innymi podstawami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności:

IV.10.a. Dane osobowe są co do zasady dostarczane przez Korzystającego w sposób bezpośredni i typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, pozostałe dane teleadresowe, inne dane podane przez Korzystającego,przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Hamelin automatycznie pozyskuje również numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie.  

IV.10.b. Dane osobowe zawarte w korespondencji skierowanej przez Korzystającego do HAMELIN są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja/komunikacja.

IV.10.c. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

IV.10.d. Podanie Danych osobowych przez Korzystającego nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy, ale brak podania Danych osobowych uniemożliwia kontakt z Hamelin lub odpowiedź Hamelin na korespondencję skierowaną przez Korzystającego.

IV.11.   Przetwarzanie Danych osobowych Korzystających na innych podstawach: Administrator może przetwarzać Dane osobowe Korzystających na podstawie zgody wyrażonej przez Korzystającego, w każdym razie w zakresie, w celach, na zasadach i przez okres w tej zgodzie określonych. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

IV.12.   W każdej z sytuacji przetwarzania Danych osobowych opisanych w pkt. IV.3 – IV.10 powyżej, Hamelin może przetwarzać dodatkowo Dane osobowe w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń Hamelin na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających nadochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

IV.13.   Administrator nie podejmuje w oparciu o Dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

V.1.      Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od celu przetwarzania tych Danych, podstawy przetwarzania oraz rodzaju usługi/innego rodzaju świadczenia realizowanego przez Hamelin na rzecz Korzystającego. Hamelin zobowiązuje się przechowywać Dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów w zakresie ich przetwarzania. W przypadku, gdy podstawą przewarzania Danych osobowych są przepisy prawa, to one mogą wskazywać okres tego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody) lub przez okres w tej zgodzie określony lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz marketing bezpośredni).

V.2.      Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI. UPRAWNIENIA KORZYSTAJĄCEGO

VI.1.     Korzystający ma prawo:

 1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. żądania od Administratora dostępu do podanych Danych osobowych (prawo do informacji o przetwarzanych Danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii), ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 3. do przenoszenia danych do innego administratora,jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI.2.     Korzystający ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Korzystającego – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

VI.3.     Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: data.protection@hamelinbrands.com lub w inny wybrany przez Korzystającego sposób.

 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH

VII.1.    Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności: (i) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, w tym w zakresie wsparcia informatycznego, w szczególności dostarczania systemów sprzedażowych oraz innych, za pomocą których następuje przesył danych, (ii) podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność Hamelin, w tym w zakresie marketingu (iii) podmiotom zaangażowanym w realizację umów, których stroną jest Hamelin, (iv) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytorskie, kurierskie (te ostatnie - w zakresie dostaw Towarów), (v) podmiotom takim, jak banki i operatorzy płatności oraz (vi) podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej - zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

W przypadku złożenia zamówienia na Towary i zakupu dokonanego od partnera handlowego Hamelin, dane zostaną ujawnione temu partnerowi w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a partnerem handlowym Hamelin.

VII.2.    Administrator ma prawo ujawnienia określonych informacji dotyczących Korzystającego właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zawsze działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia.

VII.3.    W przypadku uzyskania zgody Korzystającego jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

VIII.1.   Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel przetwarzania i ze względu na wykonywane przez nie zadania. Wszystkie operacje na Danych osobowych są odpowiednio rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby.

VIII.2.   HAMELIN informuje, że Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. PLIKI COOKIES

IX.1.     Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Korzystającego z Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Korzystającego na Platformie i dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są na Platformie w celu:

 1. monitorowania ruchu na stronie internetowej i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Korzystający z Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu wykorzystywane są m.in. pliki cookies Google Analytics, przy czym Google nie wykorzystuje zebranych danych Korzystających do ich identyfikacji ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Dalsze informacje o zakresie i zasadach zbierania danych przez Google można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners;
 2. utrzymania sesji Korzystającego z Platformy (po zalogowaniu do Konta Głównego lub Subkonta), dzięki czemu Korzystający nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać Loginu i Hasła; te pliki cookies służą do identyfikowania zalogowanego Korzystającego;
 3. identyfikowania koszyka zakupów dla niezalogowanych Korzystających.

IX.2.     W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Korzystającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Korzystającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Korzystającego.

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające ”zapamiętanie” wybranych przez Korzystającego ustawień.

IX.3.     Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Korzystającego, wymaga uzyskania zgody Korzystającego. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Korzystającego. Korzystający z Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub wycofać swoja zgodę w tym zakresie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Korzystającego z Platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

a)  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c)  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d)  Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

e)  Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-G

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Korzystającego z Platformy wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w tym Google Analytics.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

X.1.      Każdy Korzystający może skontaktować się Administratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek/zapytanie/żądanie, a w przypadku wniosków/zapytań/żądań skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

X.2.      Jeżeli Korzystający, kontaktując się z Hamelin nie podał danych umożliwiających identyfikację, Hamelin zwróci się do Korzystającego o dodatkowe informacje, których podanie nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania Korzystającego lub odpowiedzi na zadane pytanie.

X.3.      Hamelin przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania/zapytania/komunikacji skierowanej przez Korzystającego w sprawach dotyczących Danych osobowych w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności działania Administratora z przepisami prawa oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

X.4.      Administrator będzie dokonywał bieżących przeglądów niniejszej Polityki Prywatności i w razie potrzeby ją modyfikował i aktualizował.

 

 

FiltrySchowekMenu4Koszyk
Do góry